Tamkaset.com แหล่งความรู้เกษตรกรรม

เพลี้ยไฟ มะม่วง

0

แมลงศัตรูพืชมะม่วง เพลี้ยไฟมะม่วงและวิธีกำจัดและป้องกัน

tamkaset Farmland November 11, 2013

         เพลี้ยไฟมะม่วง เป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ลำตัวแคบยาว ตัวอ่อนมีสีเหลือง ขอบปีกเป็นขนแผง

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!